Har du krav på fri rettshjelp?

I hvilke saker gis det fri rettshjelp?

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen type saker har alle krav på fri rettshjelp uavhengig av sin økonomiske situasjon. Dette gjelder for eksempel i de fleste barnevern- og straffesaker.

I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Dette gjelder for eksempel i saker om

  • foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett,
  • skilsmisseoppgjør og brudd etter samboerskap,
  • arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse/avskjedigelse,
  • utkastelse av bolig,
  • NAV-saker der man har klagerett etter folketrygdloven § 21-12, som f. eks saker om uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, overgangsstønad, alderspensjon og yrkesskade,
  • visse type UDI-saker

Vi hjelper deg med å vurdere om du kan kvalifisere for fri rettshjelp og vi søker eller innvilger fri rettshjelp for deg dersom vi finner at det er grunnlag for det.

Hvor mye kan du tjene uten å miste retten til fri rettshjelp i behovsprøvde saker?

Hvor høy inntekt og formue du selv og eventuelt også ektefellen/samboeren din har, er avgjørende for om du kan få fri rettshjelp i de behovsprøvde sakene.

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig skattbar bruttoinntekt over 350 000 kroner eller nettoformue over 150 000 kroner.

Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 540 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Dersom søknaden gjelder en konflikt der ektefellen eller samboeren din er motpart, er det bare din egen økonomi som blir vurdert. Men har du fått ny samboer, blir din og din nye samboers inntekt vurdert sammen og må ikke overstige samlet bruttoinntekt på 540 000 kroner.

I noen tilfeller er det mulig å få dispensasjon fra inntektsgrensene og vi hjelper deg å vurdere om det er realistisk at en søknad om dispensasjon kan føre frem.

Egenandel

Vi advokater er pålagt å be om en egenandel i disse sakene. Tjener du mindre enn 100 000 kroner i året, slipper du likevel å bli bedt om dette. Du skal heller ikke betale egenandel i saker der du får fri rettshjelp uavhengig av inntekt.

For tiden er egenandelene følgende:

  • I saker som gjelder rådgivning utenfor pågående rettssak (fritt rettsråd) utgjør egenandelen 1140 kroner. Beløpet tilsvarer den offentlige timesatsen (salærsatsen) advokatene får i slike saker.
  • I saker som går for domstolene (fri sakførsel), skal du selv betale 25 prosent av kostnadene, oppad begrenset til åtte ganger salærsatsen, noe som tilsvarer maksimalt 9120 kroner.

Forsikringsordninger

Noen privatpersoner har forsikringsordninger, f. eks gjennom arbeidsgiver eller gjennom hus/-innboforsikring, som gjør at du kan få dekket det meste av advokatutgiftene dine i visse type saker, uavhengig av hvilken inntekt du har. Vi hjelper deg med å avklare om dette er mulig for deg.

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no