Har du krav på fri rettshjelp?

Privatpersoner kan i mange tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten.

I enkelte saker, for eksempel i barnevernsaker og straffesaker har alle krav på gratis advokatbistand uten behovsprøving.

I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Dette gjelder for eksempel i saker om barnefordeling, skifte, arbeidsrett, trygdesaker, utlendingssaker med flere.

Vi innvilger fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene.

Inntekstgrense og egenandeler

Inntektsgrense er pr. dato (brutto årsinntekt):
Ektefeller/samboere: kr 369.000,-
Enslige: kr 246.000,-

Det ilegges egenandel for mottakere av behovsprøvd fri rettshjelp. Egenandelen beregnes etter den offentlige salærsats, som i dag er 
kr 970,-

Egenandel fritt rettsråd er én gang salærsatsen – altså 970,-.
Egenandel fri sakførsel er 25 % av utgiftene, oppad begrenset til 
5 x salærsatsen – altså kr 4.825,-.

Personer som har en årlig brutto inntekt under kr 100.000,- slipper egenandel.

Ta kontakt med oss for å høre om du har krav på fri rettshjelp.
Mer  informasjon om fri rettshjelp kan du også få på www.frirettshjelp.no

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no