Skilsmisse – Samlivsbrudd

Samlivsbrudd er kompliserte, men heldigvis er det mange som klarer å finne ordninger.

Et samlivsbrudd er imidlertid vanskelig for de fleste, og det kan være vanskelig for partene å bli enige om både deling av verdier og hvordan man skal dele omsorgen for barn.

Hva er best for barna?

For både gifte og samboende er det barneloven som regulerer hvordan omsorgen for barn skal fordeles. Barnelovens klare utgangspunkt er at det skal lages den ordning som anses ”best for barnet”. Men vi opplever dessverre ofte at foreldre er svært uenige om hva som er det beste for barna sine.

Barnefordelingssaker er på mange måter annerledes enn mange andre rettstvister. Foruten gode juridiske kunnskaper må advokaten ha en utvidet forståelse for det menneskelige aspektet og hvilke barnefaglige vurderinger som er relevante i saken. Advokater bør derfor ha en viss erfaring før de håndterer barnefordelingssaker alene.

Hvordan fordele verdiene?

Når det gjelder fordeling av verdier er dette forskjellig for separasjon mellom gifte parter og samlivsbrudd mellom samboende. For ektefeller har ekteskapsloven et omfattende regelsett, mens for samboende har vi ingen lov som gir oppskriften på hvordan delingen skal skje.

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no